รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Amath เวทคณิต
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 325
1.นางสาวมณฑา บุญคล่อง
- 19 18
2 Computer chanel
สถานที่เรียน : 503
1.นางสาวชาลินี สุทธิเดช
- 19 19
3 crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 332
1.นางพรทิพย์ ไทยเอียด
- 19 19
4 Enjoy with phonics
สถานที่เรียน : ห้อง 432
1.นางธัญชิตา ปะหินา
2.นางสาวปิยนุช ขวดทอง
- 38 23
5 Little Chef
สถานที่เรียน : ห้อง 433
1.Mr.Roni Rocas Medina
2.นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์
3.นางสาวพนิดา สีเขียว
- 38 37
6 Performance Art
สถานที่เรียน : ห้องในฝัน
1.นางนัยนา สัตถาพร
2.นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
- 38 33
7 กระแสสังคม
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์
- 19 19
8 การสร้างการ์ตูนคอมมิค
สถานที่เรียน : ห้อง ICT
1.นางสาวศรัณยา อินทรภิรมย์
- 19 19
9 การสร้างองค์ความรู้ IS
สถานที่เรียน : ห้องเรียนของชั้นม.5
1.นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
2.นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮง
3.นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
4.นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ
5.นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว
6.นายอภิรักษ์ ขนอม
- - - - - 180 0
10 เกมซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 217
1.นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
2.นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว
- 38 38
11 เกษตรเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
1.นายสุรชาติ ชุมชอบ
- 19 20
12 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 201
1.นางปุณยนุช หาญธนานนท์
2.นางสาวทิพยา คงประพันธ์
- 19 19
13 คณิตคิดหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 122
1.นางศศิธร รัตนพันธุ์
- 19 19
14 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 331
1.นางสาคร ไชยวงค์
2.นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา
- - - - - 37 36
15 คอมพิวเตอร์บันเทิง
สถานที่เรียน : ห้องคอม 502
1.นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์
- 19 19
16 คำคม
สถานที่เรียน : 125
1.นางสาวอรวรรณ จันดี
- 19 20
17 เคฟล่า คาร์บอน
สถานที่เรียน : อาคารช่าง
1.นายพนมกร ทองสอน
- 19 20
18 ใจรัก(เกมส์)ยามว่าง
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.นายพีรธรรม เพชระ
- 19 20
19 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 413
1.นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
2.นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
- 38 36
20 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : 103
1.นายสุวัฒน์ มากอินทร์
- 19 19
21 ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
2.นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง
19 19
22 ดูหนัง​ ​ฟังเพลง​ เกมภาษาอังกฤษ​ (รับเฉพาะม.3)​
สถานที่เรียน : ห้องมัลติมีเดีย
หมายเหตุ : เฉพาะม.3
1.นางปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์
- - - - - 19 23
23 ติวฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 215
1.นางมาลี ยกเล็ก
- 19 18
24 ท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้อง 126
1.นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
- 19 19
25 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC )
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางนันทรัตน์ เดชา
2.นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
- 38 22
26 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : โดมลูกท่านหญิง
1.นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
2.นายศรัณย์ มัคราช
3.นายสนธยา ทองศรี
- - - 37 37
27 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 411
1.นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
2.นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
- 38 38
28 บาเบอร์แอน์ซาลอน
สถานที่เรียน : ศาลาหกเหลี่ยม
1.นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
- 19 19
29 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โดมลูกท่าหญิง
1.นายสมพงษ์ ถวาย
- 19 19
30 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุม 2
1.นายสุวิชา วรรณคง
- 19 19
31 ปรัชญาและศาสนา
สถานที่เรียน : ลานอโศก
1.นายจักรพงศ์ กาลาสี
2.นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
- 38 29
32 ปริศนาอักษรไขว้
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.นายวิชัย สองภพ
- 19 17
33 เปตอง
สถานที่เรียน : ลานอโศก
1.นายสุธี จำนงค์จิตร
- 19 24
34 พิทักษ์ผู้บริโภค อย. น้อย
สถานที่เรียน : ห้องเรียนคหกรรม
1.นางสาวสมร วรรณ์แก้ว
- 19 20
35 พุทธศาสนสุภาษิต น่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 128
1.นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว
2.นายจตุรงค์ ชนะกุล
- 38 29
36 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : โดมลูกท่านหญิง
1.นายสิทธิโชติ คุณนาแก
- 19 21
37 แฟนพันธุ์แท้
สถานที่เรียน : ห้องคอม 502
1.นางสาวอุไรวรรณ โสภา
- 19 18
38 ภูมิปัญญาไทย
สถานที่เรียน : 231
1.นายพีระพงษ์ อยู่คง
- 19 21
39 รักษ์การออม
สถานที่เรียน : ห้องธนาคาร
1.นางจรรยาวดี คำตา
- 19 15
40 รักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน : โดมลูกท่านหญิง
1.นายชูชีพ แก้วสี
- 19 20
41 ลายมือนั้นสำคัญไฉน
สถานที่เรียน : 422
1.นางจรรยา งามประดิษฐ
19 19
42 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : 413
1.นายสมพร เจริญศิริ
- 50 48
43 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : โดมลูกท่านหญิง
1.นางมาระตี ถวาย
- 19 20
44 วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวศิริพร ขาวขวงศ์
- 19 19
45 วิทย์วาไรตี้
สถานที่เรียน : 111
1.นางสาวนุชรี แสงสุด
- 19 19
46 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 412
1.นางสาวศิริพร เมืองราช
2.นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ
- 38 36
47 ศิลป์เส้นด้าย
สถานที่เรียน : ห้อง 124
1.นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
- 19 19
48 สนุกคิด วิทย์พาเพลิน
สถานที่เรียน : 321
1.นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์
- 19 18
49 สองมือปลูก สองมือปรุง
สถานที่เรียน : ห้อง 116
1.นางสาวปานรพี นาคสั้ว
- 19 19
50 สาระคอม
สถานที่เรียน : ห้องคอม 501
1.นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์
- 19 22
51 สิ่งประดิษฐ์จากผ้า
สถานที่เรียน : 334
1.นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์
- 19 19
52 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรำมโนราห์
สถานที่เรียน : 213
1.นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
2.นางสาวสุกันยา โปดำ
- 38 34
53 สุภาษิตน่ารู้
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท
- 19 18
54 หมวยตี๋หนีห่าว
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาวธิดา เฉลิมพล
- 19 20
55 หรรษาอาเซียน
สถานที่เรียน : 322
1.นางสาวพิชา ภักดีอักษร
- 19 21
56 หวานชื่นรื่นรมย์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนคุณภาพ
1.นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
- 19 18
57 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางกฤตพร ทองสินธุ์
2.นางยุพาวรรณ์ ขุนไกร
- 38 38
58 หัตถประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางมณฑา รัตนรัตน์
2.นางสาวเพชรี ศิริวงศ์
- 38 23
59 อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร
สถานที่เรียน : ห้อง 127
1.นางสาวสุภัคสินี ทรัพย์มี
- 19 18