รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Amast เวทย์คณิต
สถานที่เรียน : อาคารชั่วคราวเกษตร
1.ครูมณฑา บุญคล่อง
20 10
2 Computing skills
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์501
หมายเหตุ : ม.ต้นครึ่ง ม.ปลายครึ่ง
1.ครูจักรพงศ์ กาลาสี
2.ครูธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
30 31
3 crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน332
1.ครูพรทิพย์ ไทยเอียด
20 21
4 English is fun
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 432
1.Mr.Jitendra Kumar Kakkar
20 16
5 English thought entertainment
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 421
1.Mr.Ronilo Medina
2.ครูกนกนฤมล คงอินทร์
40 23
6 Gat แน่
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 212
หมายเหตุ : ม.6
1.ครูทัศดาพงศ์​ ปิ่นแก้ว
- - - - - 20 20
7 Getไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 331
1.ครูกัณฑิตา ไชยสิทธิ์
20 22
8 Hsk
สถานที่เรียน : ห้องเรียน421
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนห้องภาษา ระดับม.ปลาย (4-6) ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาจีน
1.ครูธิดา เฉลิมพล
- - - 20 4
9 Movie Screening Room
สถานที่เรียน : คอมพิวเตอร์ 502
1.ครูอุไรวรรณ โสภา
24 25
10 Performance Art
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา
1.ครูถกรกันต์ เภกกิ้ม
2.ครูนัยนา สัตถาพร
40 41
11 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกัญญาภัค เพชรสวาท
20 17
12 Triple-P Cafe
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 321
1.ครูพรทิพย์ ถาวรวงศ์
2.ครูพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
3.ครูภัทรวดี สิงห์ทอง
50 21
13 กระแสสังคม
สถานที่เรียน : ห้องเรียน227
1.ครูชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์
20 21
14 การ์ตูนคอมมิค
สถานที่เรียน : ห้อง ict
หมายเหตุ : รับม.1-3
1.ครูศรัณยา อินทรภิรมย์
- - - 20 19
15 เกมซุโดกุ
สถานที่เรียน : 217
1.ครูฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
2.ครูณัฐธยาน์ สีนวบแก้ว
40 40
16 คอมพิวเตอร์บันเทิง
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์501
1.อุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์
20 20
17 คำคม
สถานที่เรียน : ห้องเรียน115
1.ครูอรวรรณ จันดี
20 20
18 คำคมจากภาพยนตร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 503
1.ครูชาลินี สุทธิเดช
2.ครูพิชา ภักดีอักษร
40 39
19 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : โดมท่านหญิง
1.ครูสุธี จำนงค์จิตร
20 25
20 ชุมเพื่อนที่ปรึกษา YC
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
1.ครูนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
20 25
21 เชฟกระทะร้อน
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 213
1.ครูเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
2.ครูถิรวรรณ รัตนพันธ์
40 41
22 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 413
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
1.ครูภูวนาถ ลาดทุ่ง
2.ครูวรกฤษณ์ พงศ์ภะกิจ
20 17
23 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล
1.ครูสุวัฒน์ มากอินทร์
20 31
24 ดูหนัง ฟังเพลง เกมภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้องเรียนมัลติมิเดีย
หมายเหตุ : เฉพาะม 3
1.ครูปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์
- - - - - 20 18
25 เดฟล่า คาร์บอน
สถานที่เรียน : อาคารอุตสาหกรรม
1.ครูพนมกร ทองสอน
20 20
26 ตอบปัญหาสังคม
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 128
1.ครูจตุรงค์ ชนะกุล
2.ครูสุภารัตน์ หนูทองแก้ว
40 21
27 ติวฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หมายเหตุ : นักเรียนม.ปลาย สายวิทย์
1.ครูมาลี ยกเล็ก
- - - 20 9
28 ท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 126
1.ครูนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
20 19
29 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : หอประชุมตาปี-อิปัน 2
1.ครูสุวิชา วรรณคง
20 20
30 นักวิทยาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้งเรียน 216
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.ครูสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
- - - 20 20
31 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : โดมท่านหญิง
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่เรียน นศท. เท่านั้น
1.ครูวิภัสศร ชุ่มจิตร
2.ครูศรัณย์ มคราช
3.ครูสนธยา ทองศรี
- - - 50 63
32 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 411 ห้องนาฏศิลป์
1.ครูลัดดาวรรณ เทพบุรี
2.ครูวันวิสาข์ ไทยเกิด
3.ครูวีรพงศ์ กันทัด
40 43
33 บาเบอร์แอนซาลอน
สถานที่เรียน : ศาลาหกเหลี่ยม
1.ครูเสาวลักษณ์ รัสปะ
20 21
34 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โดมลูกท่านหญิง
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูสมพงษ์ ถวาย
20 20
35 ปริศนาอักษรไขว้ 2
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 337
หมายเหตุ : ม.1-3
1.ครูวิชัย สองภพ
- - - 20 34
36 พิชิต...วิทย์ม.ต้น!!
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 212
หมายเหตุ : ม.3
1.ครูพนิดา สีเขียว
2.ครูโศรดา ธนากัณฑ์
- - - 40 11
37 พิชิตวิทย์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 214
หมายเหตุ : ม.4-6
1.ครูดวงพร รักเกาะรุ้ง
2.ครูทิพยา คงประพันธ์
- - - 40 24
38 พิทักษ์ผู้บริโภค อย. น้อย
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.ครูมณฑา รัตนรัตน์
2.ครูสมร วรรณ์แก้ว
40 40
39 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุคบอล
1.ครูสิทธิโชติ คุณนาแก
20 24
40 ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 216 และ 214
หมายเหตุ : -
1.ครูฉวีวรรณ แซ่เฮง
2.ครูสุภิญญา. ลิ้มปรีชาชาติ
40 41
41 รอบรู้ รอบโลก
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 116
1.ครูปานรพี นาคสั้ว
20 22
42 รอบรู้เรื่องรถ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 334
1.ครูสิทธิชัย ชุมพล
20 23
43 รอบรู้โลก
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 336
1.ครูพีระพงศ์ อยู่คง
20 20
44 รักษ์การออม
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : นักเรียนกลุ่มเดิม
1.ครูจรรยาวดี. คำตา
20 17
45 รักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน : ทิศตะวันออกของโดม
1.ครูชูชีพ แก้วสี
20 26
46 ลายมือนั้นสำคัญไฉน
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 422
1.ครูจรรยา งามประดิษฐ์
20 25
47 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 413
1.ครูสมพร เจริญศิริ
50 38
48 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : โดมท่านหญิง
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
1.ครูมาระตี ถวาย
20 24
49 วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 431
1.ครูศิริพร ขาวขวงศ์
20 18
50 วิทย์วาไรตี้
สถานที่เรียน : ห้องเรียน213
หมายเหตุ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ครูนุชรี เเสงสุด
20 9
51 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 412
1.ครูศิริพร เมืองราช
20 26
52 สนุกคิด สนุกทำ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน123
หมายเหตุ : -
1.ครูณัญจนา. ขาวบ้านนา
2.ครูศศิธร. รัตนพันธุ์
40 41
53 สวนถาดแบบแห้ง
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 111
1.ครูสาคร ไชยวงค์
- 20 20
54 สำนึกดีสังคมดี
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 335
1.ครูรัฐพล ทองศรี
20 21
55 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรำมโนราห์
สถานที่เรียน : ห้องภูมิปัญญา
หมายเหตุ : ประสงค์ขอรับนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อต่อยอดและการรำที่ต่อเนื่อง
1.ครูจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
2.ครูสุกันยา โปดำ
40 22
56 สื่อนี้มีคำตอบ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 432
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.ครูธัญชิตา ปะหินา
2.ครูปิยนุช ขวดทอง
- - - 40 41
57 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูยุพาวรรณ์ ขุนไกร
20 20
58 อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 127
1.ครูสุภัคสินี ทรัพย์มี
20 22
59 โอริกามิ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 333
1.ครูเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
2.ครูนพวรรณ สุขเนียม
40 32