ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ออนไลน์ โรงเรียนพระแสงวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ ผู้ดูแลระบบ