ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ออนไลน์ โรงเรียนพระแสงวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม