ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)ออนไลน์ โรงเรียนพระแสงวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ