คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

...